Privatlivspolitik

En virksomhed som vores er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (Dig) en række informationer, når jeg indsamler personoplysninger fra Dig.

 

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af Dig som patient i Klinikken indsamler og behandler jeg (speciallæge Henrik Skensved) en række personoplysninger om Dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Klinikken behandler, bruger og videregiver Dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Jeg (speciallæge Henrik Skensved) indsamler og behandler, i det omfang det er relevant for Dig, følgende typer af personoplysninger om Dig:

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, testresultater, røntgensvar, scanningsvar), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Jeg benytter Dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af Dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedsaktører så som læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser/Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Tolkebistand ved dét af Region Hovedstadens godkendte tolkebureau
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra Dig, giver Du personoplysningerne til mig frivilligt.

Du er imidlertid ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig.

Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle Dig.

Ligesom jeg så ikke kan opfylde lovgivningens krav som beskrevet ovenfor.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om Dig fra andre sundhedsaktører for eksempel sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer.

Jeg behandler naturligvis de modtagende oplysninger i overensstemmelse med den hér skitserede privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, og/eller behandling af Dig, vil Dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser/ Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI), Det Danske Vaccinationsregister, Autoriseret tolkebureau godkendt af regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men kun i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Henviser jeg Dig til anden læge, sygehus, fysioterapeut eller lignende, videregives Dine oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen efter aftale med Dig er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren (FMK)
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser/ Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber (se nedenstående)
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Vort juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive Dine personoplysninger som ovenfor beskrevet kan beskrives således:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om Dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Autorisationslovens kapitel 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt Sundhedslovens kapitel 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af Dig til anden læge, sygehus, fysioterapeut eller lignende sundhedsaktør videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang om måneden til Region Hovedstadens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og Sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens kapitel 42 og Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, særligt kapitel 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra Dig som patient.
 • Lægebrev (epikrise), som er et kort sammendrag af Din sygehistorie og Dit behandlingsforløb hos os, sendes til henvisende læge eller sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber efter Dit forudgående, skriftlige samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives kun til Dine pårørende med Dit forudgående, skriftlige samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Er Du pårørende til en afdød, som forud for dødsfaldet har været undersøgt og/eller behandlet her i Klinikken, kan visse personoplysninger om afdøde videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af Dine personoplysninger er baseret på samtykke, har Du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis Du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke håndteringen af Dine personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Min databehandler er

 • Novax A/S

 

Opbevaringsperiode

Klinikken opbevarer personoplysninger om Dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare Dine oplysninger i 10 – 30 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg bliver nødt til at opbevare Dine personoplysninger i længere tid, for eksempel i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil en sådan sag er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til

 • indsigt i personoplysninger
 • ændring af ukorrekte oplysninger
 • sletning af oplysninger
 • begrænsning af oplysninger
 • dataportabilitet (overførsel af data)
 • indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
 • klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis Du har spørgsmål vedrørende behandlingen af Dine personoplysninger eller udnyttelsen af Dine rettigheder, er Du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse:

 

Speciallæge

Henrik Skensved

Frederiksgade 2 A

3400 Hillerød